ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA ĐIỂM VÀNG BẰNG TẾ BÀO GỐC Trước đây, phẫu thuật là cách duy nhất để điều trị thoái hóa điểm vàng cho đến khi các tế bào gốc được phát hiện. Tế bào gốc có thể được biệt hoá để trở thành tế bào của các cơ quan khác nhau và…